Waarom heeft het kapitalisme nu een voorkeur voor links?

Diego Fusaro

Het oude burgerlijke kapitalisme, in de dialectische fase, gaf de voorkeur aan de cultuur van rechts, met zijn nationalisme, zijn disciplinaire autoritarisme, zijn patriarchaat, zijn alliantie met de kerk en haar waarden, die op dat moment functioneel waren voor de bestendiging van de productiewijze.

Vandaag de dag geeft het postburgerlijke turbokapitaal van de globalisering, van de vrije markt en het vrije verlangen, in de absoluut-totalitaire fase, de voorkeur aan de cultuur van links, met zijn viering van de antropologische deregulering en van de onbeperkte openheid van de denkbeeldige en werkelijke grenzen, met zijn dogmatiek van de de-soevereinisering van de staten en de valselijk rebelse deconstructie van de oude burgerlijke normen. Daarin ligt – in de woorden van Costanzo Preve – de “diepe affiniteit tussen de linkse cultuur en het feit van de globalisering”.

Het rechtse kapitalisme, van nationalisme, discipline, patriarchaat, religie en militaire dienstplicht, maakt plaats voor het nieuwe linkse kapitalisme – dat wil zeggen het progressieve neoliberalisme – van kosmopolitisme, consumptieve permissiviteit, post-familiaal individualisme en Erasmus(1) als de nieuwe “dienstplicht” voor de opvoeding van de nieuwe generaties in de waarden van onzekerheid en nomadisme, van openheid en gedereguleerd genot.

De orde van het hegemonische discours dat door de herauten van de champagne-linkse cultuur wordt gevoerd, viert aan de ene kant de globalisering als een natuurlijke en intrinsiek goede realiteit. Aan de andere kant, met een symmetrische beweging, delegeert het etnische en religieuze, nationalistische en regressieve reacties -alles wat het op verschillende manieren in twijfel trekt- als gevaarlijk. Maar, zoals Preve heeft gesuggereerd, het zou voldoende zijn om de blik “gestueel te heroriënteren” om een ander perspectief te krijgen, van onderuit en voor degenen van de onderkant. In plaats van “globalisering” zouden we moeten spreken van Amerikaans-centrisch kapitalistisch imperialisme zonder grenzen. En in plaats van etnische en religieuze, nationalistische en regressieve reacties zouden we moeten spreken van legitiem nationaal en cultureel verzet tegen het valselijk humanitaire geweld van de kapitalistische globalisering van ellende en homologatie.

Het is wat Nancy Fraser “progressief neoliberalisme” heeft genoemd, een goede synthese van de wittebroodsweken tussen het klassenfanatisme van de markteconomie en de liberaal-libertaire schijngestalten van de “artistieke kritiek” van de nieuw-linkse referent in de strijd tegen elke figuur van traditie en grenzen stellen, van gemeenschap en identiteit, van mensen en transcendentie. De vervanging in de jaren 1960 van de Marxistische revolutionair, die strijdt tegen het kapitaal, door de Nietzscheaanse hooligan rebel die de oude burgerlijke waarden transwaardeert, veroorzaakt dit hellend vlak dat leidt tot de paradoxale huidige toestand: Het “recht op een jointje” en de “surrogaat baarmoeder” worden door neo-links opgevat als belangrijker en meer emancipatorisch dan elke daad van transformatie van de wereld, of van stelling nemen tegen de neoliberale uitbuiting van arbeid, koloniale uitroeiingen en imperialistische oorlogen die schijnheilig worden voorgesteld als “vredesmissies”.

Hierin ligt de misleiding van “burgerrechten”, een nobele titel die door het progressieve neoliberalisme geheel ten onrechte wordt gebruikt om: a) de aandacht af te leiden van de sociale kwestie en arbeidsrechten; en b) links en de gedomineerde klassen ertoe te brengen om neoliberale standpunten aan te nemen, waarvoor de enige strijd die het waard is om voor te vechten die is voor de individualistische liberalisering van gewoonten en consumptie (zoals reeds gezegd, door de liberale Newspeak “burgerrechten” genoemd), samen met de noodzakelijke export, desnoods door middel van wapens, van die rechten naar gebieden van de planeet die nog niet onder de vrije markt en haar progressieve neoliberalisme vallen.

De NAVO, gewapende arm van het westers liberalisme en imperialisme

Met name in de filosofie wordt het relativistische en antimetafysische nihilisme van het postmodernistische “zwakke denken” idealiter voorgesteld als het toppunt van anticonformisme, terwijl het in werkelijkheid de ideale Weltanschauung is om de fundamentloze maatschappij van de liberaal-nihilistische globalisering van het relativistische fundamentalisme van de commercie te rechtvaardigen. De individualistische liberalisering van levensstijlen is gebaseerd op de filosofie van het postmoderne relativisme, dankzij welke waarden en “het onveranderlijke” – om het met Emanuele Severino te zeggen – worden opgelost en alles “relatief” wordt, dat wil zeggen, in exclusieve relatie tot de consumptieverlangens van het verlangende subject.

Nihilistisch relativisme en utilitarisme dat niet langer waarheid voorop stelt, zijn de ideale forma mentis voor de liberale marktkosmos, omdat ze impliceren dat alle voorstellingen even nuttig kunnen zijn, zolang ze maar niet in strijd zijn met de markt en haar op die manier bevoordelen. Het postmodernistische links komt het duidelijkst tot uitdrukking in het filosofische werk van Richard Rorty – die ervan overtuigd is dat het linkse denken gebaseerd is op de “ironische” deconstructie van absoluten en metafysische grondslagen – en in het schijnbaar heel andere denken van Slavoj Žižek, een bizar voorbeeld van “postmodern marxisme” dat niet alleen Marx en Hegel in prullenbakverschijnselen verandert, maar ook eindigt met het delegitimeren van verzet tegen de Atlantische globalisering als totalitair en terroristisch.

Gianni Vattimo’s “zwakke denken” zelf, ongeacht zijn uiteindelijke doelstellingen in antikapitalistische en anti-imperialistische zin – anders in tegenspraak met zijn filosofische basisvooronderstellingen – dankt zijn succes niet in de laatste plaats aan zijn hoge mate van compatibiliteit met de nieuwe vloeibare en post-metafysische structuur van het kapitalisme. Theoretisch over de “verzwakking” van de fundamentele metafysische en waarheidsgetrouwe structuren, schetste Vattimo in de jaren tachtig van de “korte eeuw” het nieuwe ideologische referentiekader van het absoluut-totalitaire commercialisme, waarmee hij Jamesons stelling over de aard van het postmodernisme als de culturele logica van het late kapitalisme effectief bevestigde.

De turbokapitalistische maatschappij is niet langer gebaseerd op vermeende transcendente waarheden (christelijke religie) of op overeenstemming met de menselijke natuur (Griekse filosofie). Ze is integendeel enkel gebaseerd op de verificatie van de correcte kapitalistische reproductie die daadwerkelijk gegeven is. Daarom uit het turbokapitalisme van de mondiale marktmaatschappij zich economisch in utilitarisme en filosofisch in relativistisch nihilisme. Zoals Preve al aangaf en zoals we zelf benadrukten in Difendere chi siamo (2020), heeft de turbokapitalistische maatschappij homines vacui (“lege” mensen) en post-identitaire mensen nodig, consumenten zonder identiteit en zonder kritische geest. En het is het linkse trash-volkje(2) dat ijverig het ideale antropologische profiel voor de kapitalistische globalisering produceert, de postmoderne en “ruimdenkende” homo neoliberalis, dat wil zeggen, “leeg” van alle inhoud en klaar om te ontvangen wat het productiesysteem van tijd tot tijd wil “vullen”.

In feite kent het post-metafysische turbokapitalisme geen morele, religieuze of antropologische grenzen om zich te verzetten tegen de integrale komst van ruilwaarde als de enige geaccepteerde waarde: het ideale subject van het turbokapitalisme-homo neoliberalis-is dus het linkse individu, verwikkeld in regenbooggevechten voor de grillen van de consumptie en ongeïnteresseerd in sociale gevechten voor werk en tegen imperialisme; in één woord, hij is de post-bourgeois, post-proletarische en ultra-kapitalistische Nietzscheaanse Superman, drager van een onbeperkte wil tot consumentistische macht, economisch rechts, cultureel links en politiek centrum. Het is, om in het lexicon van de filosofie te blijven, de verwezenlijking van de “protagorische mens”, wiens subject – begrepen als een verlangend individu -πάντων χρημάτων μέτρον-“maat van alle dingen” is. Zo wordt de politiek zelf voor de nieuwe Linkse mens een strijd tegen alle beperkingen die op verschillende manieren de verwezenlijking van de subjectieve verlangens van die protagorische mens in de weg staan.

Bovendien is het links georiënteerde individu het ideale subject van het turbokapitaal, omdat hij in de regel – laten we vooral denken aan de generatie van 1968 – een figuur is die teleurgesteld is door de proletarische en communistische “illusies”. En, eo ipso, biedt hij een depressieve psychologische basis in de naam van “ontgoocheling” (Entzauberung); bijna alsof hij een ideale “figuur” is van de Fenomenologie van de Geest, door de geschiedenis bepaalde ontgoocheling. Dat wil zeggen, het verlies van geloof in de komst van de verloste maatschappij is dialectisch geïnvesteerd in de acceptatie -depressief of euforisch- van de planetaire reïficatie van de neoliberale orde. Het postmoderne kan terecht worden begrepen als de fundamentele figuur van de rationalisering van de ontgoocheling en de verzoening met het nihilisme van het tot enig mogelijke wereld verheven kapitaal, met als toevoeging de definitieve afname van het geloof in emancipatoire “grote verhalen”.

Om deze reden presenteert de liberale Nieuwe Linkerzijde zichzelf ook als een “postmodern Links,” de bewaker van het relativistische nihilisme en de ontgoocheling van het einde van het geloof in de grote verhalen om het kapitalisme te overwinnen: het “sterke denken”, verifiërend en nog steeds radicaal metafysisch van Hegel en Marx, wordt door de nieuwe Linkerzijde verlaten ten gunste van het “zwakke denken” van een Nietzsche die in een postmoderne toonaard wordt geherinterpreteerd als een met zwaveldampen omgeven “doordrammer” van waarden en van het idee zelf van waarheid, en als een theoreticus van de Superman met een onbeperkte consumentistische wil tot macht.

Wat betreft het relativistische nihilisme, dat door neo-Nietzscheaans Links wordt gevierd als “emancipatoir” ten opzichte van de metafysische en waarheidsgetrouwe pretenties van de Absoluten, dit is precies het fundament van de kapitalistische ontkrachting, die alles relativeert tot het nihil van de koopwarenvorm en, door het idee van de waarheid zelf te neutraliseren, de basis van de kritiek op de leugen en van de opstand tegen onrecht vernietigt. Het nihilisme leidt niet tot de emancipatie van de veelheid aan levensstijlen, zoals Vattimo gelooft, maar leidt eerder tot de ontgoochelde acceptatie van de stalen kooi van het technokapitalisme, waarbinnen verschillen woekeren in de handeling zelf waarmee ze worden gereduceerd tot articulaties van de goederenvorm. Vanuit dit gezichtspunt heeft Foucault ook de neiging om “genormaliseerd” en geassimileerd te worden door neo-links, dat hem heeft verheven tot de categorie van postmoderne criticus van de onvermijdelijke nexus tussen waarheid en autoritaire macht. En zo laten ze bevrijding samenvallen met het opgeven van elke pretentie van waarheid.

Wat de ontgoocheling betreft, deze valt samen met het profiel van de “laatste mens” gethematiseerd door Nietzsche. Der lezte Mensch, “de laatste mens”, wordt zich bewust van de “dood van God” en de onmogelijkheid van de verlossing waarin hij ook had geloofd, en verzoent zich met de zinloosheid, die hij als een onherstelbaar lot beschouwt. Dit antropologische en culturele profiel wordt tijdig bevestigd in het existentiële avontuur van de “generatie van 1968” en van Lyotard zelf, de theoreticus van de Postmoderne Conditie. Hij verloor zijn oorspronkelijke geloof in het socialisme (hij was een militant van de marxistische groep Socialisme ou Barbarie) en bekeerde zich tot het kapitalistische nihilisme, dat leeft als een onontkoombare stalen kooi, maar met toegestemde ruimten van individuele vrijheid (in een rigoureus vervreemde en door de markt aangepaste vorm, ça va sans dire). Om al deze redenen blijft het postmodernisme een filosofie van de rationalisering van de ontgoocheling en tegelijkertijd van de bekering tot de aanvaarding van het technokapitalistische nihilisme dat wordt opgevat als een emancipatoire kans.

Hegel en Marx – Het gedachtegoed dat links in toenemende mate van verlaat


Eindnoten:
(1) Het EU-uitwisselingsproject voor studerende toekomstige elites.
(2) Fusaro verwijst naar zijn werk ‘Sinistrash’, gepubliceerd eind november 2023, waarin hij het huidige politieke links beschrijft dat de strijd tegen het kapitaal opgaf voor een strijd voor vooruitgang, die uiteindelijk geïdentificeerd wordt met het kapitaal zelf. De strijd tegen het imperialisme is verdrongen door de strijd in zijn naam, zij het onder het ideologische vernisje van de export van liberale “mensenrechten”. “Sinistrash” als de groteske parodie op waar het in een ander tijdperk ooit tegen was. Het is de fuchsiakleurige bewaker geworden van de nieuwe en steeds asymmetrischer wordende turbokapitalistische orde, de progressieve vleugel van het neoliberalisme.Bron:
Diego Fusaro, 01/01/2024
https://www.thepostil.com/why-does-capitalism-now-prefer-the-left/
Vertaald door Zannekinbond, 26/01/2024