Handvest

De Zannekinbond is erop gericht een platform aan te bieden voor een nieuwe politiek(-economische) visie aan de hand van een aantal ijkpunten: Vlaamse zelfstandigheid in een socialistisch, soeverein Europees continent, solidariteit met nationale bevrijdingsbewegingen en een vredespolitiek die zich op geopolitiek vlak vertaalt in een verzet tegen Westers imperialisme. Bovenal echter, willen we een bijdrage leveren aan het verzet tegen de dominantie over naties door het internationaal bank- en monetair systeem. Dit vanuit een gevarieerd socialistisch perspectief, ontdaan van dogma’s en reeds achterhaalde denkbeelden. De Zannekinbond verzet zich zowel tegen de pseudo-nationalistische, racistische en / of neoliberale ideologieën van extreemrechts als tegen het liberalisme dat onder andere via identity politics is binnengesijpeld in partijen en bewegingen die zichzelf ooit socialistisch noemden. Wij denken dat de klassenstrijd zich aan het begin van de 21ste eeuw in een hernieuwde fase bevindt, die ook samenvalt met de wil tot behoud van tradities en collectieve identiteit(en)n, tegen het liberaal kosmopolitisme in.

In tegenstelling tot het kleinburgerlijke nationalisme en het “open-grenzen” kosmopolitisme, erkennen wij dat sinds het einde van de Sovjet-Unie en de globale deregulering van de (financiële) economie, de klassenstrijd een nationale kwestie is geworden bij alle volkeren en staten, tegen de almacht van de bankenwereld en de wereldwijde dominantie van het financierskapitaal met diens lokale politieke waterdragers. Aan de loonslavernij bij werknemers is nu ook schuldenslavernij toegevoegd, de overgave van nationale soevereiniteit naar een opgedrongen “soevereine schuld” via de instellingen van het internationale financiële kapitaal: de Federal Reserve, de ECB, het IMF en de Wereldbank, de WHO, de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel, enzovoort. Dit wordt gelegitimeerd door politici en de media in een bijna religieus aandoende verdediging van aanhoudende economische groei en van de stabiliteit op de vaag omschreven “financiële markten”. Wij steunen dan ook de vorming van een nieuw economisch bestel, waarin de politiek reguleert en de overheid het recht krijgt om het eigen rentevrij geld uit te geven.

De Zannekinbond erkent dat we leven in een tijdperk dat wordt gekarakteriseerd door een totale en globale overname door het financiële kapitaal, waarbij dit internationale geldkapitalisme op het industriële kapitalisme is gaan parasiteren. Dit leidt tot het ruïneren van nationale economieën (zoals in Europa de Grieken al mochten ondervinden), sociale afbraakpolitiek en het inschakelen in de kapitalistische markt- en winstlogica van elk op ecologische motieven gebaseerd verzet. Ware internationale democratie betekent het afweren van de bedreigingen en indirecte dictaten van de financiële markten. Dit kan niet zonder het verwezenlijken van een vorm van socialistisch beleid op nationaal niveau. Ware nationale democratie berust in de eerste plaats op volksinspraak en medebeheer waar mogelijk in de economie. Voor verdeeldheid zaaiend racisme en liberale identity politics kan daarin geen plaats zijn.

In verzet tegen imperialisme en Westerse oorlogszucht, waar België via diens NAVO-lidmaatschap en militair neokolonialisme in Afrika actieve steun aan verleent, menen wij met de Zannekinbond dat de Vlaamse vredesgedachte en vredesbeweging uit haar lethargische toestand gehaald moet worden. Het NAVO-bondgenootschap alsook de Belgische defensie worden best ontmanteld of elke verdere Vlaamse medewerking ontzegd. Gelet op de aanhoudende Amerikaanse agressiepolitiek tegenover Rusland, het Midden-Oosten, enzovoort, verdedigen wij het onmiddellijke vertrek van alle Amerikaanse militairen en hun wapensystemen uit ons land en uit Europa.